2-4 Kerék Kft.

6723 Szeged, Csörlő u. 2/c

62/631-286

20/560-3514, 20/499-0829

feketepapp@gmail.com

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

 

2-4 Kerék Kft. írásos tájékoztatója

és vállalási feltételek

 

 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE:

A képzőszerv neve: 2-4 Kerék Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A cég rövid neve: 2-4 Kerék Kft. (fantázia neve: 2-4 Kerék Autósiskola)

Címe: 6723 Szeged, Csörlő u. 2/c, Telefonszáma: (62) 631-286

Honlapcíme: www.szegedautosiskola.hu

 

 1. CÉGFORMA: Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 1. A CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA:06-09-019170

NKH Képzési Engedélyszám: KE/ST/82/A/2197/1/2013

Bankszámla száma Raiffeisen Bank: 12067008-01354260-00100008

 

 1. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE, TELEFONSZÁMA, E-MAIL CÍME:

Fekete Csaba Zoltán, 11624, 20/499-08-29, feketepapp@gmail.com

 

 1. AZ ÜGYFÉLFOGADÓ CÍME:

 

6725 Szeged, Kálvária sgt. 56., TEL.: (20) 560-3514.

Ügyfélfogadás időpontjai: Kedd, csütörtök 13:30-16:00, szerda 13:30-17:00

6900 Makó, Eötvös u. 19.

Ügyfélfogadás időpontja: hétfőtől-péntekig 14:00-16:00

 

 1. A TELEPHELYEK CÍME

A Kft. egyéb saját telephellyel nem rendelkezik, bérelt helységek a következők:

Tanterem: Szeged, Bakay N. u. 48.

Tanpálya: Szeged, Etelka sor

Ügyfélfogadó: Szeged, Kálvária sgt.56.

Ügyfélfogadó: Makó, Eötvös u. 19.

 

 1. A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA

A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint közúti járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: tanuló) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.

Szerződés: megkötéséhez a tanulónak be kell mutatnia a személyi igazolványát, lakcímkártyáját és ha van, a vezetői engedélyét, illetve kell az elméleti vizsgára bocsájtásig az érvényes orvosi alkalmassági vélemény (kivéve „AM” kategória, vagy akinek van érvényes vezetői engedélye).

Az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a vizsgaigazolás kiadásának a feltétele, melyet a vizsgaigazolás kiváltása előtt a Hatóságnál be kell mutatni

Jelentkezési lap kitöltése: Ügyfélszolgálati irodánkban az adott kategóriára jelentkezési lapokat adunk át. A jelentkezési ki kell kitölteni, tollal vagy írógéppel lehetőleg nyomtatott betűkkel írjon. A megfelelő helyeken viszont saját kezűleg kell aláírni.

Jelentkezéskor személyi igazolvány, orvosi alkalmasság igazolása, alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum, és ha van vezetői engedély, akkor ezeknek a bemutatása szükséges. (jelezni kell, ha járművezetéstől eltiltási szankció alatt áll, vagy állt!)

Tandíjbefizetés: Átutalással vagy készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.

Vizsgadíj befizetése: az alap és pótvizsgákat kizárólag iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet befizetni. Az esetleges elméleti pótvizsgadíjat a KAV-nál, akár rögtön a sikertelen vizsga után, a következő vizsga időpontjának egyeztetésével érdemes rendezni. Cím: Szeged, Kereskedő köz. 3-5.

 

 1. AZ ELŐÍRT EGÉSZSÉGI ÉS PÁV ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK KATEGÓRIÁNKÉNT
 2. a) Egészségi alkalmasság: Jelentkező az “AM” segédmotoros kerékpár kategória kivételével köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés) megjelenni, magát a szükséges 1. csoportú előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni (kivéve érvényes vezetői engedéllyel rendelkezők)A jelentkező a tanfolyamra felvehető alkalmassági hiányában is, azonban vizsgára csak azzal bocsájtható.
 3. b) Pályaalkalmasság: Iskolánk által szervezett tanfolyamokra ill. a vizsgák letételéhez általában nem szükséges a pályaalkalmassági vizsgálat. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során vagy egyébként azt elrendelték. Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV) szükséges gépjárművezetői gyakorlatból a 2 éven belüli, azonos kategóriában 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez.

 

 1. A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI KATEGÓRIÁNKÉNT
 2. a) Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort, „AM” 14 év, „A1″ 16 év, „A2″ 18 év, „A” 24 év,”A” két éves A2-es jogosítvánnyal 20 év és „B” 17 év, betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte. Segédmotoros kerékpár (moped) vezetői járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható.
 3. b) Iskolai végzettség: a vizsgaigazolás kiadásának feltétele az alapfokú iskolai végzettség igazolása. Ez alól mentesül, aki saját jogon dr.-i fokozatot szerzett. Külföldi állampolgárok iskolai végzettség igazolására szóló eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, és annak hiteles fordításával (kivéve, ha adott formájában és tartalmában szerepel a KAV által létrehozott “Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy a 3 hónapnál nem régebbi magyarországi felsőoktatási intézmény által kiadott hivatalos hallgatói jogviszony igazolás.
 4. c) Rendőrségi záradék: Csak speciális esetekben kell (pl. Külföldi állampolgár az illető, vagy korábban szabálysértést követett el, ill. eltiltás alatt áll stb.).
 5. d) Az összes anyagot, a nyilvántartó lapot, a jelentkezési lapot, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány hitelesített másolatát és az orvosi igazolást az ügyfélszolgálati irodában kell leadni. A felkellékezett jelentkezési lap adategyeztetése és átvizsgálása után szerződéskötésre kerül sor. Szintén itt kezdeményezheti – az igazoló okirat bemutatásával – tanfolyami felmentését.
 6. e) Elméleti vizsga: Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették, a vizsgára bocsátás Rendeletben előírt feltételeinek megfelel, valamint a tanfolyamkezdéstől az első vizsgaeseményig kevesebb mint 9 hónap telt el.
 7. f) Nem magyar állampolgárnak a vezetői engedély kiadásához 6 hónapos itt tartózkodási engedély szükséges.
 8. g) Gyakorlati vizsga: Járműkezelési és forgalmi vizsgatárgyakból vizsgára csak az bocsátható, aki az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és az adott tanfolyam kötelezően előírt gyakorlati részét elvégezte. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető le, kivéve „B” kategória.

 

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

A vezetői engedély kiadásának feltételéül az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott. A vizsgáztatási előírások teljesítését a KAV a vizsgaigazolás elektronikus kiállításával igazolja.

A vizsgaigazolást a KAV a sikeres forgalmi vizsgát követő elektronikusan továbbítja az Kormányablaknak,  a vizsgázó részére kérésre kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és Az elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást a Kormányablakban kell bemutatni.

 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések 

 1. a) Az alapfokú ismereteket elsajátítani tanfolyam keretében, ill. tanfolyam mentesen is megengedett. Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet. A Csongrád Megyei Vezetőség címe: 6722 Szeged, Bárka u. 6/B. A tanfolyam díja 8.000,-, vizsgadíja 8.250,- Ft.
 2. b) Nem kell elsősegélyből vizsgázni annak az ügyfélnek, akinek már van 1984-től vezetői engedélye, vagy “M” (segédmotoros) igazolványa. Szintén mentesül az, akinek a Képzési Rendeletben megjelölt szakirányú végzettsége van.

Ezek a következők:

– Orvosi, fogorvosi, állatorvosi vagy gyógyszerész diploma

– Védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, eü-szakoktató, diplomás ápoló okl.-vagy képesítés

– Közegészségügyi főiskola vagy egészségügyi szakközépiskola

 

 1. A TANULÓ ÁLTAL IGÉNYELT KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM TANTÁRGYAI, A KÉPZŐ SZERVÜNK ÁLTAL TARTOTT ÓRASZÁMOK, AZ ELMÉLETI TANÓRÁK IDŐTARTAMA

 

Kate-gória Feltétel, életkor Alapismeretek Járművezetési gyakorlat Jk vizsgán alkal-massági feladat
Σ óra K Je Szü Σ óra A F Fv Fo Σ km első vizsgáig
A1 16 év 22 X X X 16 6 10 8 2 240 km
A1B Érv. B kat., 17 év 3 X X X 2 1 1 1 30 km
A2 18 év 22 X X X 16 6 10 8 2 240 km
A2 A1 két éven belüli elm. vizsga, 18 év 12 4 8 6 2 180 km
A2 A1 két éven túl, 18 év 3 X X X 8 2 6 4 2 120 km
A 24 év 22 X X X 26 10 16 11 5 390 km, alk. fel.
A A2, Ak két éven belüli elm. vizsga, 24 év 12 4 8 4 4 180 km
A A2, Ak két éven túl, 20 év 3 X X X 8 2 6 4 2 120 km
A A1 két éven belüli elm. vizsga, 24 év 16 6 10 8 2 240 km, alk. fel.
A A1 két éven túl, 24 év 3 X X X 10 4 6 4 2 150 km, alk. fel.
AM 14 év 16 X X 10 4 6 6 100 km
B 17 év 28 X X X 29 9 20 14 4 2 580 km

 

Minden kategóriához kötelezően 1 óra a forgalmi vizsgaóra tartozik. Az elméleti óra 45 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből, 2 elméleti órát össze lehet vonni egy foglalkozássá, a gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból + 10 perc szünetből áll. 2 gyakorlati órát egyben is meg lehet tartani. A járműkezelés vizsga ideje AM kategóriánál 15 perc, a többi motoros kategóriánál (kivéve A1/B-vel) 20 perc. A forgalom vizsga ideje AM kategóriából 30 perc, a többi kategóriából 50 perc. Az oktatással eltöltött időt, az órák számát, az óra jellegét és a levezetett km-t a vezetési kartonon rögzítik és a tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik a vezetés elején és végén is. A vezetési karton az autósiskola tulajdona, amit az oktató az órák során mindig magánál tart.

 

Az elméleti foglalkozások általában 16.30-tól – 19.40-ig tartanak. Tanterem: Szeged, Bakay N. u. 48. sz. alatt található. Az ügyfelek többségének kérésére az időpontban módosítás lehetséges. A tantermi oktatást számítógépes oktatóprogramok, projektor és más korszerű szemléltető eszközök segítik, és tapasztalt oktatók végzik. Természetesen a leghatékonyabb felkészülést az egyéni tanulás biztosítja, melyhez személyre szabott segítséget nyújtunk a konzultációk, azaz az előadások során. Az otthoni felkészülést nagymértékben elősegíti az irodánkban kapható – a Nemzeti KAV által jóváhagyott- CD, amely oktató és vizsgáztató programjának köszönhetően tökéletes otthoni felkészülést biztosít. 

A VIZSGAHELY CÍME:

Elméleti vizsga helye: Szeged, Kereskedő köz 5. szám alatti földszinti tanterem. (64-es busszal, vagy 3-as villamossal közelíthető meg.)

Gyakorlati vizsga kiindulási helye: Szeged, Kereskedő köz 3. szám, Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcentrum

 

 1. JÁRMŰHASZNÁLATI DÍJAK ÉS A VÁLASZTHATÓ TÍPUSOK

Iskolánkban az oktatók óradíjai egységesek kötelező órák és pótórák esetében is. A pótórák szükségességéről az oktatóval való egyeztetés után a tanuló dönt.

 

Sorsz. Oktató neve kat. jármű típus felszereltség, egyéb óradíj
1 Fekete Csaba AM Aprilia Scarabeo 50 Automata, önindítós 4000 Ft
A1 YAMAHA YBR 125 Önindítós 4500 Ft
A2 Suzuki GS500 Önindítós 4500 Ft
A KAWASAKI ER 6N Önindítós 4500 Ft
2 Fekete Csaba B Ford CMax Szervo, Klíma 4500 Ft
Szilágyiné Julika B Sokda Fabia Szervo, Klíma 4500 Ft
Engedi Zsolt B Suzuki Swift Szervo, Klíma 4000 Ft
Engedi Zsoltné B Suzuki Swift Szervo, Klíma 4000 Ft
Farkas Gábor B Dacia logan Szervo, Klíma 4500 Ft
Gombkötő Ferenc B VW Golf Szervo, Klíma 5000 Ft
Juhász Csaba B Citroen C4 Szervo, Klíma 4500 Ft
Kiss János B Toyota  Szervo, Klíma 4500 Ft
Matkovics Tamás B VW Polo Szervo, Klíma 4500 Ft
Mogyorós Attila B Skoda Fabia Szervo, Klíma 4500 Ft
Monori Gábor B Suzuki WagonR Szervo, Klíma 4500 Ft
Forrás Norbert B Audi A4 Szervo, Klíma 4500 Ft
Sándor Zsuzsa B Renault Laguna Szervo, Klíma 5000 Ft
Papp Éva B VW Golf Szervo, Klíma 4500 Ft

 

Az alapoktatás és a pótoktatás díjai egységesek.

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében a tanuló kötelező felszerelése:

 • bukósisak (szemüveg a sisak kialakításától függően)
 • protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki és kesztyű,vagy felcsatolható térdvédő, gerinc- és könyökvédő
 • magas szárú zárt cipő vagy csizma

Az oktatás és vizsga során kötelező felszerelések közül protektoros nadrágot, dzsekit és kesztyűt bérleti díj ellenében (3.000,-) az oktatótól lehet bérelni.

Tanpálya használati díj 3.000,-.

 

A TANULÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÁRMŰ ESETÉN A HASZNÁLAT FELTÉTELEI

 1. a) A tanulók felkészítésében Iskolánk (a tanulóval kötött külön megállapodás alapján) közreműködik úgy is, hogy a tanuló a saját járművével gyakorol. Ebben az esetben is meg kell felelni az oktató járműnek a vonatkozó rendeletben előírt feltételeknek, továbbá az oktató járműnek érvényes CASCO biztosítással is rendelkeznie kell.
 2. b) Az átalakítás és az üzemeltetés költségei a tanulót terhelik. A gyakorlati oktató ebben az esetben a tanuló lakására ill. a tanuló által megjelölt telephelyen kezdi és fejezi be az oktatást.
 3. c) Az oktatási díj „AM” kategóriában 4000 Ft/óra, „A1” „A2” és „A” kategóriákban 4500 Ft/óra, a jármű oktatás helyszínére szállításáról a tanuló gondoskodik. „B” kategóriában minimum 3000 Ft/óra amely tartalmazza a kiszállás költségét is.

 

 1. A HIÁNYZÁS PÓTLÁSA ÉS ANNAK KÖLTSÉGEI
 2. a) A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell, megengedett hiányzás 10% tantárgyanként. Ettől több hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell. Vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél.
 3. b) Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért fizetni nem kell. Elegendő, ha a jelölt a másik tanfolyam megfelelő óráján részt vesz. (Ez ügyben érdeklődjön ügyfélfogadónkban.)
 4. c) A gyakorlati vezetés esetében is a kieső időt (hiányzást) feltétlenül pótolni kell. Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képzőszerv hibájából hiúsult meg úgy, az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie és a kiesett időt ingyen pótolhatja. Ha a vezetési óra az ügyfél miatt maradt el, akkor a táblázat szerinti oktatói óradíjat kell megfizetni.

 

 1. TANFOLYAM ÉS VIZSGADÍJAK
Tanfolyam és vizsgadíjak 2019.
Tandíjak és óraszámok Kötelező Km és vizsgadíjak
Kategória, életkor Elm tandíj   E-learining JK Forg Vizsga óra Gyak/óra összesen Köt. Km Elmélet JK F Össz.
AM 16       10 000     4 6 2 4 000 100 4.600 3.600 3.600 11.800
14 év       10 000     16 000 24 000 8 000 48 000
A1, A2 22       10 000     6 10 2 4 500 240 4.600 4.700 11.000 20.300
16, 18 év       15 000     27 000 45 000 9 000 81 000
A1/B 3       10 000     1 1 1   30 4.600 11.000 15.600
        10 000     4 500 4 500 6000 15 000
A2      4 8 2 4 500 180 4.700 11.000 15.700
18 év, két éven belüli A1-gyel     18 000 36 000 9 000 63 000
A2 3       10 000     2 6 2 4 500 120 4.600 4.700 11.000 20.300
18 év, 2 éven túli A1       15 000     9 000 27 000 9 000 45 000
  4 8 2 4 500 180 4.700 11.000 15.700
24év, 2 éven belül Ak,A2     18 000 36 000 9 000 63 000
A 3       10 000     2 6 2 4 500 120 4.600 4.700 11.000 20.300
20 év, 2 éven túli AK,A2       10 000     9 000 27 000 9 000 45 000
    6 10 2 4 500 240 4.700 11.000 15.700
24év, két éven belüli A1-gyel     27 000 45 000 9 000 81 000
A 3       10 000     4 6 2 4 500 150 4.600 4.700 11.000 20.300
24év, két éven túli A1-gyel       10 000     18 000 27 000 9 000 54 000
22       10 000     10 16 2 4 500 390 4.600 4.700 11.000 20.300
24 év       15 000     45 000 72 000 9 000 126 000
B 28       15 000     9 20 1 4 500 580 4.600 11.000 15.600
17 év       15 000     40500 90000 4500 135000
Elsősegély tandíj az általunk szervezett tanfolyamoknál 8.000,- Vizsgadíj: 8.250,-
Tanpálya használati díj: 3000,-
Az estleges akcióban meghirdetett kedvezményes óradíj a tanfolyam kezdési időpontjától négy hónapig vehető igénybe.
A gyakorlati óradíjak oktatónként változhatna, ezért érdeklődjön iskolánkban.

 

 1. AZ EGYES TANTÁRGYAK HALLGATÁSA, TANFOLYAM IDŐKORLÁTAI ÉS VIZSGÁJA ALÓLI MENTESÍTÉS FELTÉTELEI

Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki

 1. a) „A2” alkategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
 2. b) „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.

A tanuló az elméleti tanfolyam első előadásának a dátumától számított 9 hónapon belül jelenthető elméleti vizsgára és maximum 12 hónapon belül kell sikeres vizsgát tenni. Enne a feltételnek nem teljesülése esetén a tanfolyamot meg kell ismételni!

Azon kategóriáknál, ahol a tanuló mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól, a vezetési karton kiállítását követő 1 éven belül kell sikeres vizsgát tennie.

 

 1. A TANULÓ ÁTHELYEZÉS ÉS A TELJESÍTETT OKTATÁSRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK MÓDJA, A TANULÓ ÁTHELYEZÉS KÖVETKEZMÉNYEI, IRATTÁROZÁS
 2. a) Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésre irányuló szerződést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak díja 10.000,- Ft. Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon írásban, három példányban kell beadni. A formanyomtatványt iskolánk biztosítja, és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki.
 3. b) Annak az ügyfélnek, akinek tandíjtartozása van, áthelyezési kérelmét a tartozás rendezése jután intézzük.
 4. c) A képzést befejező és az iskolától távozó tanuló anyagát irattárazzuk. Szintén irattárazzuk az anyagot, ha a sikeres KRESZ vizsgától számítva két év eltelt.

 

 1. OKTATÁSI HELYSZÍNEK CÍME

Elméleti oktatás: Szeged, Bakay N. u. 48.

Gyakorlati oktatás váltási helye: Szeged, Etelka sori tanpályán

Tanpálya: Szeged, Etelka sori tanpálya

 

 1. PÓTÓRÁK IGÉNYLÉSÉNEK MÓDJA, DÍJAI

Ha a tanuló úgy ítéli meg, hogy az adott kategóriához előírt kötelező óraszám számára nem elegendő pótórát vehet. A pótóra az alapóra díjával megegyezik, azt külön nem kell igényelni.

 

 1. ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG MEGNEVEZSÉE, CÉME, TELEFONSZÁMA, A KÉPZÉS FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE

Engedélyező hatóság: Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala, cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38., Postacím: 1389 Budapest 62, Pf. 102., Telefon: 1/814-1818, Fax: 1/814-1815

Felügyeletet ellátó szervezet: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, 6728 Szeged, Kereskedő Köz 3-5. Tel: 62/681-611 

 

 1. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Joga van az ügyfélnek:

 1. a) A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
 2. b) A vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
 3. c) A képzést megszakítani, a tandíj visszajáró részét visszakérni, a teljesített oktatásról igazolást kérni.(kivéve az elkezdett elméleti oktatás díját)
 4. d) Az elméleti tanfolyamon a mulasztását ingyenesen pótolni.
 5. e) Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni, (vizsga előtt, annak sikere érdekében).
 6. f) Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával.
 7. g) Egyeztetni az elméleti és gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval, ill. iskolavezetővel.
 8. h) Oktatót, kocsi típust választani és azon a kocsin vizsgázni.
 9. i) Oktatócserét kérni.
 10. j) Meghatározott módon (24 órával előbb) lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
 11. k) Hiányozni a gyakorlati vezetésről ill. nem megjelenni a vizsgákon (de a díjakat meg kell fizetnie).
 12. l) Panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni.
 13. m) Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.

 

Az ügyfél kötelessége:

 1. a) A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
 2. b) Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
 3. c) A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
 4. d) A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.
 5. e) A munkavédelmi előírásokat betartani.
 6. f) A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon megjelenni. (Akadályoztatás esetén legalább 24 órával előtte lehet a vezetést lemondani. Ennek hiányában az óradíj elvész.)
 7. g) Az oktató késése esetén legalább 20 percet várni.
 8. h) A kötelezően előírt minimális órákról való hiányzásait pótolni.
 9. i) A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni. (Halasztásra csak írásbeli kérelmére van lehetőség.)
 10. j) Vizsga vagy gyakorlati vezetés esetében a “meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.

 

A tanfolyamról kizárás

 1. a) Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson és a vizsgán való részvétel. Ez a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.
 2. b) Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.
 3. c) Valótlan adatokat közöl vagy fontos információkat eltitkol (pl. eltiltás alatt áll).
 4. e) A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet!

 

 1. A HATÁLYOS VIZSGADÍJAK ÉS AZOK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA

 

Kategória Elméleti vizsgadíj Járműkezelési vizsgadíj Forgalmi vizsgadíj Vizsgadíjak összesen
Moped „AM” 4.600 3.600 3.600 11.800
„A1″, „A2” 4.600 4.700 11.000 20.300
„A1/B” 4.600   11.000 15.600

„A2”

két éven belüli A1-gyel, 2 éven belüli sikeres A1 elméleti vizsgával

  4.700 11.000 15.700

„A2”

két éven belüli A1-gyel

4.600 4.700 11.000 20.300

„A2”

két éven túli A1-gyel

4.600 4.700 11.000 20.300

„A” 

2 éven belül Ak,A2, 2 éven belüli sikeres AK, A2 elméleti vizsgával

  4.700 11.000 15.700
„A” 2 éven belül Ak,A2 4.600 4.700 11.000 20.300
„A” 2 éven túli Ak,A2  4.600 4.700 11.000 20.300
„A” , A1-gyel 2 éven belüli sikeres A1 elméleti vizsgával   4.700 11.000 15.700

„A”

két éven belüli A1-gyel

4.600 4.700 11.000 20.300

„A”

két éven túli A1-gyel

4.600 4.700 11.000 20.300
„A” 4.600 4.700 11.000 20.300
„B” 4.600   11.000 15.600

 

A Vizsgadíj befizetése átutalással vagy készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges. Az elméleti pótvizsgadíj befizetése a KAV pénztárába (Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. Központi tel.: 62/681-611) is lehetséges, ill. a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt is.

 

 1. A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS, A KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT FONTOSABB ELŐÍRÁSOK. NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTŐ, A TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.

Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását).

Nem kell a hat hónapos magyarországi tartózkodás, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul. Ugyanígy az EU polgárokra sem vonatkoznak a fentiek.

 

 1. EGYEBEK
 2. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatás díját kell érteni (ami a sikeres forgalmi vizsgával zárul) még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve.
 3. Tan- és vizsgadíjat tilos az ügyfélnek közvetlenül az oktatónak átadni, mert az egyrészt törvényellenes, másrészt visszaélésre ad lehetőséget!
 4. Esetenként iskolánk akciót hirdethet és a közölt áraktól lefelé eltérhet. Az akciós kedvezmény mértékét és időtartamát külön feltételekben határozzuk meg, – Képzési Szerződés – mely a vállalási feltétel mellékletét képezi. Akció esetén a meghirdetett tandíj az elméleti képzésre, az akciós óradíjak pedig az alapórára vonatkoznak. A részleges szolgáltatást (pl. a tanfolyamot megszakító, vagy a másik képzőszervhez távozó) igénybe vevő tanulókra a jelen „Tájékoztató”-ban közölt nem akciós résztandíjak vonatkoznak.
 5. A befizetést bizonyító számlát gondosan meg kell őrizni, mert nem pótolható. Kérésre az oktatónak be kell mutatni. Szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk.
 6. Részletfizetés! Részletfizetés lehetséges. Legkisebb összege egy-egy tandíjrész, vagy a vizsgadíj, de legalább 10 vezetési óra.
 7. Folyamatos képzést csak előre megfizetett tan- és vizsgadíj részletek esetén tudunk biztosítani. Ha az ügyfél a részleteket nem időben fizeti, ez problémát jelenthet a gyakorlati képzés menetében, melyet oktatás módszertani szempontok miatt nem célszerű megszakítani.
 8. A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, nem is téríthető vissza.
 9. A tanfolyam beindulása előtt a befizetett tandíj ügyintézési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető. A gyakorlati vezetési órákat napi árfolyamon és oktató ill. kocsi típusonként változó áron teljesítjük.
 10. A tanfolyam félbeszakítása esetén – írásbeli kérelemre – a fennmaradó részt (az ügyintézési költség levonásával) visszafizetjük.
 11. Az ügyintézési költség nem lehet több, mint a tandíj 20 %-a, ill. az 25.0000,- forintot nem haladhatja meg. Nem kell az ügyintézési költséget megfizetnie annak az ügyfélnek, aki a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára visszavezethető okok miatt szünteti meg és kéri át magát másik képzőszervhez.
 12. Terhes tanuló saját felelősségére vehet részt a gyakorlati vezetésen illetve vizsgán.

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván a 2-4 Kerék Kft.

 

Fekete Csaba Zoltán

iskolavezető